Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky dle § 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)pro eshop

alagiabeauty.com

I. Základní ustanovení a definice

Tyto všeobecné VOP (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy pro prodej a koupi zboží prostřednictvím eshopu.
 1. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 2. Eshop je webové rozhraní, umístěné na webové stránce dostupné na internetové adrese www.alagiabeauty.com.
 1. Prodávajícím je společnost MARS DELIVERY s.r.o., IČO: 03263100, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka224993, zejména v oblasti prodeje přírodní kosmetiky (dále jen „zboží“). Kontaktní email je: dominique@alagiabeauty.com, kontaktní tel. je: +420 774 333 393.
 2. Kupujícím je svéprávná fyzická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu pro jiné než své soukromé, nepodnikatelské účely. 
 3. Kupujícím - spotřebitelem se rozumí svéprávná fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím pro své soukromé, nepodnikatelské účely. 
 1. II. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré zboží uvedené v e-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 1. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou v e-shopu uvedeny. Tímto ustanovením není dotčena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Eshop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 1. Kupující může provést objednávku zboží těmito způsoby:
 2. a) prostřednictvím svého Uživatelského účtu, pokud se zaregistroval, nebo
 3. b) vyplněním objednávkového formuláře v e-shopu, pokud se nezaregistroval.
 1. Objednávka obsahuje vždy tyto údaje: 
  1. - přesný název objednaného zboží,
  2. - počet kusů zboží, 
  3. - zvolený způsob úhrady kupní ceny za zboží a zvolený způsob dodání objednávaného zboží, 
  4. - kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, fakturační adresu, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).
 2. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Potvrzuji objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
 1. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon Kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu Kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito VOP na webové stránce a potvrzení Kupujícího o tom, že se s těmito VOP seznámil.
 1. Neprodleně po přijetí objednávky Prodávající pošle automatický email o přijetí a zároveň potvrzení objednávky na emailovou adresu Kupujícího.
 2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 1. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na emailovou adresu Kupujícího pozměněnou nabídku, s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího.
 1. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena, až potvrzením o přijetí Kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího.
 1. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím, a to telefonicky na kontaktním telefonním čísle Prodávajícího, nebo na kontaktní emailovou adresu Prodávajícího. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.
 1. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena:
  1. - potvrzením objednávky poslaným Prodávajícím na emailovou adresu Kupujícího, Prodávající však není povinen plnit dříve, než dojde k zaplacení kupní ceny Kupujícím;
  2. - zaplacením kupní ceny, nastane-li dříve než skutečnost dle bodu a).
 1. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v e-shopu, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží, za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno potvrzení přijetí objednávky podle těchto VOP. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží v e-shopu nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny,
 1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.
 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 1. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit uživateli účtenku. Zároveň je prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující souhlasí s vystavením a zasláním účtenky prodávajícím elektronickou formou na jeho emailovou adresu uvedenou při objednávce, případně v jeho uživatelském účtu.
 1. III. Uživatelský účet

Na našem webu si můžete založit vlastní uživatelský účet, ze kterého si můžete zboží objednat. Účet ale není nutný, nakoupit u nás můžete i bez něj.

 1. K účtu, prosíme, opatrujte své přístupové údaje. Informace a data, která do účtu vyplňujete, udržujte aktuální a pravdivé.
 1. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, občas potřebujeme provést údržbu nebo opravu systému. Za případné komplikace se omlouváme.
 1. IV. Cena zboží, platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. - bezhotovostně na účet Prodávajícího prostřednictvím platební brány, 
 1. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).
 1. Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny v e-shopu, v objednávce a budou uvedeny v potvrzení objednávky.
 1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 1. Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, nebo u objednávek s celkovou cenou nad 10 000 Kč, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 1. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován.
 1. Způsoby dodání zboží jsou: 
 2. - na doručovací adresu určenou Kupujícím objednávce,
 1. Vzhledem k přepravním podmínkám dopravce bude balík označen logem logistického přepravce, v tomto případě společností VonTom s.r.o. - Flash Services, Jiřice 3, 289 22 Jiřice. Balík bude doplňkově označen značkou produktů “Alagia Beauty.”
 1. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v e-shopu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.
 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

 1. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
 1. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 1. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.
 1. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu fakturu/daňový doklad. Tento doklad bude Kupujícímu odeslán elektronicky e-mailem.
 1. V případě, že Kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito VOP, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 20 Kč, maximálně však celkem 500 Kč, jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. V. Odstoupení od smlouvy

 1. Pokud u nás nakupujete jako spotřebitel, můžete tzv. odstoupit od kupní smlouvy. To ve zkratce znamená, že se kupní smlouva „zruší“ – vy nám vrátíte zakoupené zboží a my vám zase peníze. Pro toto odstupování platí následující pravidla.
Odstoupit od smlouvy nejde u některého typu zboží – je to dáno jeho povahou. Je to zboží, které:
  1. - podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu spotřeby,
  2. - jste po dodání nenávratně zapracovali s jinými produkty,
  3. - jsme vám vyrobili podle vašich požadavků nebo přizpůsobili vašim osobním potřebám,
  4. - jsme dodali v zapečetěném obalu a ze zdravotních nebo hygienických důvodů ho nejde vrátit poté, co jste obal porušili.

V ostatních případech můžete zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí – ať už vámi nebo vámi pověřenou osobou (dopravce se v tomto případě nepočítá). Pokud jsme zboží dodávali po částech, tato lhůta běží od dodání poslední části, případně posledního kusu z jedné Objednávky. 

 1. Se zbožím se v rámci 14 dnů můžete seznámit (s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností). Nakládejte s ním ale přiměřeně a šetrně – tedy opravdu jen tak, jak je pro seznámení se se zbožím nezbytné. 
 1. Do 14 dnů nám dejte jakkoliv vědět, že si přejete zboží vrátit (a tedy od smlouvy nebo její části odstupujete).
Uveďte nám ideálně číslo objednávky, den nákupu, své bankovní spojení a jak vám máme peníze poslat zpět. Důvod odstoupení od smlouvy uvádět nemusíte.

 1. Bezodkladně po vrácení nebo alespoň prokázání předání zboží k přepravě zpátky k nám vám vrátíme částku, která odpovídá ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání. Ze zákona máme právo vám vrátit částku, která odpovídá nejlevnějšímu způsobu dodání, který jste mohli na našem e-shopu pro doručení daného zboží zvolit.
 1. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jako jsme od vás obdrželi platbu, pokud si nevyberete jiný způsob.
 1. Částku vám vrátíme bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od vašeho odstoupení. Vrácení peněz ale můžeme pozdržet do doby, než zboží obdržíme nebo než nám prokážete, že jste ho předali k přepravě zpět k nám – podle toho, co nastane dřív.
 1. Zboží nám zašlete na naši adresu VonTom s.r.o. - Flash Services, Jiřice 3, 289 22 Jiřice nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Prosíme o pochopení, že zásilky zaslané na dobírku nepřebíráme.
 1. Zboží vraťte kompletní, nesmí být upravené, opotřebené nebo poškozené. Máme právo posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a zda jste svým neadekvátním nakládáním nesnížili jeho hodnotu. Pokud zboží nesprávným zacházením nebo nepřiměřeným zkoušením poškodíte nebo opotřebíte, můžeme po vás chtít náhradu za snížení hodnoty zboží a započíst ji na vracenou částku.
 1. Náklady na vrácení zboží zpět k nám nesete vy.
Pokud odstoupíte od koupě zboží, ke kterému jsme vám poslali dárek, jedná se o dárek s tzv. rozvazovací podmínkou: v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo její části se tedy rozvazuje i darovací smlouva. Prosíme, dárek nám zašlete zpět spolu se zbožím, pokud se nedomluvíme jinak. Opět máme právo případnou škodu započítat proti vracené částce.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke ztažení zde.

 1. VI. Práva z vadného plnění


 1. Práva a povinnosti smluvních stran, ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Má-li zboží při převzetí od kupujícího vady, má kupující právo na bezplatnou výměnu zboží; případně má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění kupujícímu náleží zejména v případech, kdy zboží při převzetí nemá stanovené nebo oprávněně očekávané vlastnosti, není vhodné pro účel, pro který prodávající uvádí jeho použití, nebo který je pro toto zboží obvyklý, není zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a není zboží dodáno v souladu s právními předpisy.
 1. Kupující je povinen vadu zboží oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží. 
 1. Veškeré reklamace a uplatnění práv z vadného plnění je třeba provádět v souladu s reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici zde

 1. VII. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů je realizována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 2. Bližší informace o zpracování osobních údajů včetně práv subjektů osobních údajů a možnosti jejich uplatnění jsou v aktuálním znění dostupné zde.
 1. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám můžeme zaslat po každé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 1. VIII. Posílání obchodních sdělení (newsletterů) a ukládání cookies

 1. Neurčí-li Kupující jinak, Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami, nebo podnikem Prodávajícího na emailovou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení (newsletterů) Prodávajícím na emailovou adresu Kupujícího.
 1. Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti používá Prodávající pro provoz e-shopu tzv. cookies - malé textové soubory, které jsou při návštěvě eshopu uloženy v počítači návštěvníka e-shopu pro uchovávání a příležitostné sledování pohybu návštěvníků v e-shopu. Zakliknutím informace o používání cookies na úvodní stránce e-shopu návštěvník souhlasí s používáním cookies. Bližší informace o cookies si může návštěvník přečíst na odkaze nacházejícím se hned vedle zakliknutí.
 2. Návštěvník nemusí udělit souhlas s používáním cookies, v takovém případě však Prodávající nemůže zaručit plnou funkčnost e-shopu.
 1. IX. Doručování


 2. Smluvní strany mohou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím emailové komunikace, a to na emailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na kontaktní adresu Prodávajícího uvedenou v e-shopu.
 1. X. Závěrečná ustanovení

 1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího z kupní smlouvy. V takovém případě se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s námi vyřešit napřímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili svoje právo, které je předmětem sporu. Zahájit mimosoudní řešení sporu online můžete prostřednictvím platformy ODR, dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění. Dozor vykonává živnostenský úřad a v zákonem vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce, na které se můžete obrátit s případnou stížností.
 1. Prosíme o pochopení, že zásilky zaslané na dobírku nepřebíráme.
Smlouva je u nás uložena, neposkytujeme k ní však přístup.

Smlouvu uzavíráme v českém nebo anglickém jazyce.

Naše vztahy se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 1. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga, produktů a dalšího obsahu a prvků, náleží nám. Zakazujeme je kopírovat, upravovat nebo jinak užívat nad rámec kupní smlouvy bez našeho souhlasu.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.12.2023.

 

MARS DELIVERY s.r.o.